fbpx
01. Inleiding

Voorafgaande opmerking Wij respecteren het privéleven van onze klanten en van de bezoekers van onze website. Wij verwerken uw persoonsgegevens dus met zorg. Door middel van dit beleid inzake vertrouwelijkheid willen wij u op de hoogte brengen van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt en wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Inleiding inzake de bescherming van persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 bepaalt een nieuwe Europese verordening uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. De belangrijkste concepten van deze nieuwe wetgeving (AVG genaamd) zijn de betrokken personen, de persoonsgegevens en de verwerking. De betrokken persoon is de fysieke persoon die deze website bezoekt of die onze diensten gebruikt. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben: zoals bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres, maar ook het feit dat u ons hebt gecontacteerd via een contactformulier, of het contract dat u met ons hebt afgesloten. De verwerking is wat wij doen met uw persoonsgegevens. Dat gaat van de vraag, het bijhouden voor gebruik, en verschillende andere doeleinden.

02. Welke persoonsgegevens?

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw onroerend goed te verkopen of te verhuren, om tussen de onroerende goederen die wij verhuren en verkopen een onroerend goed te vinden dat beantwoordt aan uw wensen en behoeften, en om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van onroerende goederen die u mogelijk interesseren.

Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens? Elke verwerking van uw persoonsgegevens moet gebeuren op wettelijke basis, moet “toegelaten” zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang, van uw instemming, van de precontractuele fase, van de uitvoering van een overeenkomst, en van de wettelijke verplichting.

Soms zijn wij “ wettelijk verplicht ” om persoonsgegevens te vragen.
Zo bijvoorbeeld hebben wij voor een verkoopcompromis uw rijksregisternummer nodig.

Voor bepaalde vragen, zoals het versturen van de newsletter per e-mail, vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk ogenblik intrekken. Dat kan meestal gemakkelijk door te klikken op de knop “uitschrijven” die u in elk van deze e-mails terugvindt.

Wij bewaren persoonsgegevens ook op basis van ons «legitiem belang». Dit legitiem belang betekent wat u als klant kunt verwachten, wat wij zullen verwerken als vastgoedmakelaars om ons werk correct uit te voeren. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het opstellen van lijsten met kandidaat-kopers of met specifieke belangrijke informatie in de context van bepaalde onroerende goederen of bepaalde klanten.

Tenslotte hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw coördinaten, nodig om het contract tussen ons uit te voeren.

Welke persoonsgegevens bewaren wij? De persoonsgegevens die wij van u bewaren zijn afhankelijk van de relatie die u met ons hebt. Dit noemen wij de categorieën van betrokken personen.

Relatie Beschrijving
BEZOEKER De fysieke persoon die de website bezoekt zonder zich kenbaar te maken en zonder persoonsgegevens op te geven.
GRATIS DIENSTEN De fysieke persoon die gebruik maakt van onze gratis diensten (zoals, gepersonaliseerde opzoekingen, gratis schatting van een onroerend goed, het contactformulier) zonder een contract te tekenen.
KANDIDAAT-HUURDER De kandidaat-huurder die in het kader van een specifiek onroerend goed of in het kader van een algemene zoektocht naar een onroerend goed, ons gedetailleerde informatie geeft, en eventueel een of meer onroerende goederen bezoekt.
KANDIDAAT-KOPER De kandidaat-koper die in het kader van een specifiek onroerend goed of in het kader van een algemene zoektocht naar een onroerend goed, ons gedetailleerde informatie geeft, en eventueel een of meer onroerende goederen bezoekt.
EIGENAAR De eigenaar met wie een verhuurmandaat wordt afgesloten.
VERKOPER De verkoper met wie een verkoopmandaat wordt afgesloten.
BEWONER De persoon die een onroerend goed bewoont wanneer deze persoon niet de eigenaar of de verkoper bij de transactie is.
POTENTIËLE KLANT De fysieke persoon die ons contacteert of die wij contacteren met het oog op de verkoop of de verhuring van een onroerend goed aan deze persoon.

Hierna bespreken wij de verschillende categorieën klanten, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, of u zich kunt verzetten tegen deze verwerking en welke daarvan de gevolgen zijn. Daarna bekijken wij de rechten die u als betrokken persoon hebt tegenover ons.

Welke persoonsgegevens van een bezoeker verwerken wij? Als u als bezoeker van onze website geen persoonsgegevens deelt, bewaren wij ook geen persoonsgegevens. Volgens de parameters van de browser kunnen er cookies op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Zie het Beleid inzake Cookies.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor de gratis diensten? Sommige van onze diensten zijn volledig gratis. In dat geval verwerken wij alleen die gegevens die nodig zijn voor deze dienst.

Deze diensten omvatten: een profiel creëren, opzoekingen bewaren, een gratis schatting van een onroerend goed aanvragen, een contactformulier invullen, zich abonneren op een newsletter. Bij het creëren van een profiel kunnen de volgende gegevens worden gevraagd: identificatiegegevens en coördinaten. Voor een opzoeking kan naast een e-mailadres ook vereiste of nuttige informatie voor de gevraagde opzoeking worden opgeslagen. Een gratis schatting van uw eigendom vereist enige investering en het is dan ook normaal dat wij verschillende persoonsgegevens mogen bewaren, zoals de gegevens over het onroerend goed, de identificatiegegevens, de coördinaten, de reden voor de aanvraag tot schatting. Voor een gratis schatting moet u toestemming geven om deze gegevens te verzamelen. Van zodra een schatting is uitgevoerd, wordt deze door ons opgeslagen op basis van uw toestemming en van een legitiem belang, en van een eventuele verantwoordelijkheid voor deze schatting.

Wanneer u een contactformulier invult, slaan wij uw coördinaten op, evenals uw vraag of opmerking en elke andere communicatie. Wanneer u zich inschrijft voor een newsletter, wordt uw e-mailadres opgeslagen.

Behalve zoals hiervoor vermeld, gebeurt elke verwerking in het kader van uw toestemming.

Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang de verwerking bezig is en daarna tot 6 maanden of meer na uw laatste activiteit.

Welke persoonsgegevens van de kandidaat-huurder en bezoeker verwerken wij? U bent kandidaat-huurder van zodra u zichzelf als dusdanig identificeert. Voor een kandidaat-huurder zijn de volgende verwerkingen mogelijk: een pre-screening geeft ons de mogelijkheid om uw profiel als huurder aan te vullen. Dit is in geen geval een automatische beslissing. Wij verzamelen deze informatie zodat u onroerende goederen kunt bezoeken die beantwoorden aan uw behoeften zodat u er geen bezoekt die op geen enkele manier daaraan voldoen. Deze persoonsgegevens kunnen omvatten: uw loonbriefje of andere informatie over uw inkomsten, uw gezinssituatie, vanaf wanneer u wenst te huren, uw budget, evenals alle andere informatie over het gewenste onroerend goed. Wanneer een onroerend goed wordt bezocht, noteren wij dat ook. Wanneer een huurcontract wordt afgesloten, worden alle vereiste gegevens voor het huurcontract verzameld en opgeslagen.

Wij bewaren deze persoonsgegevens om eventueel een huurcontract af te sluiten. De wettelijke basis voor de verwerking is dus de precontractuele fase. De termijn voor het bewaren van persoonsgegevens is dus minstens 6 maanden, maar is afhankelijk van uw activiteitenniveau als kandidaat-huurder, en kan redelijkerwijs worden vernieuwd om een langetermijnprofiel als huurder op te stellen. Als wij op basis van uw verminderde activiteit als kandidaat-huurder, beslissen om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken, kunt u daar vooraf over worden geïnformeerd. Als u een huurcontract ondertekent, moeten wij uw persoonsgegevens ten minste 10 jaar bewaren volgens onze contractuele verantwoordelijkheid.

U beschikt over een recht op toegang en een effectief recht op correctie van gegevens die objectief gezien onjuist zijn. Er worden geen specifieke persoonsgegevens bewaard (zoals, ras, godsdienst, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand…) behalve indien u dit expliciet vraagt.

Welke persoonsgegevens van de kandidaat-verkoper verwerken wij? U bent kandidaat-koper van zodra u zichzelf als dusdanig identificeert. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor een kandidaat-koper: uw naam, e-mailadres en gsm-nummer. Wij slaan uw wensen en behoeften m.b.t. tot het gezochte onroerend goed op, evenals alle andere informatie die u ons geeft over uw situatie of die ons nuttig lijkt om een geschikt onroerend goed te vinden. Als u een onroerend goed wenst te bezoeken, slaan wij dit op als een activiteit in verband met dat onroerend goed. De verkoper die online toegang heeft tot het activiteitenverslag, ziet wanneer er een bezoek heeft plaatsgevonden. Als u een bod doet, bewaren wij dit bod samen met het antwoord van de verkoper. Als een bod of tegenbod wordt aanvaard, worden alle wettelijk vereiste gegevens voor het opstellen van een compromis verzameld en bewaard (en een kopie van uw identiteitskaart). Ook het compromis wordt opgeslagen. Als u belangstelling hebt voor een onroerend goed of er een hebt bezocht, en wij onze missie afronden zonder het onroerend goed te verkopen, ontvangt de verkoper per aangetekende brief een lijst van alle (ernstige) potentiële kopers. Deze lijst bevat uw naam, uw e-mailadres en een gedeeltelijk verborgen GSM-nummer. Wij bezorgen uw coördinaten aan de verkoper in het geval van een dwingend legitiem belang, meer bepaald op grond van de contractuele voorwaarden in het mandaat. Dit betekent dat u zich niet kunt verzetten tegen opname in deze lijst. In deze context worden de volgende voorzorgen genomen: het is de verkoper verboden om u te contacteren op basis van deze lijst, hij mag ook niemand informeren over het feit dat u op deze lijst staat, hij mag deze lijst ook aan niemand doorgeven. Na 6 maanden is de verkoper verplicht om de lijst te wissen, evenals elke kopie of scan die hij bezit.

Bovendien is het mogelijk dat wij deze lijst doorgeven aan een vastgoedmakelaar die het mandaat overneemt of met wie we samenwerken.

Behalve zoals hiervoor vermeld, gebeurt de verwerking op basis van uw toestemming en van ons legitieme belang met het oog op de beste dienstverstrekking. Uw gegevens worden gedurende ten minste 2 jaar bewaard. Als u een vast bod doet, een koopbelofte of een compromis ondertekent, moeten wij uw persoonsgegevens ten minste 10 jaar bewaren volgens onze contractuele verantwoordelijkheid. Normaal bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van 30 jaar, maar na 10 jaar kunt u vragen om uw gegevens te wissen.

U beschikt over een recht op toegang en een effectief recht op correctie van gegevens die objectief gezien onjuist zijn. Daartoe moet u ons een bewijs van uw identiteit bezorgen, de correcte informatie en in voorkomend geval voldoende bewijs dat deze waarde correct is. Er worden geen specifieke persoonsgegevens bewaard (zoals, ras, godsdienst, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand…) behalve indien u dit expliciet vraagt.

Welke persoonsgegevens van de eigenaar verwerken wij? In het kader van een verhuurmandaat bewaren wij alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van dit verhuurmandaat, zoals de gegevens over het onroerend goed, uw identiteit en uw coördinaten. Wij bewaren ook bijkomende informatie die we krijgen over het onroerend goed of andere voor een huurder nuttige informatie voor uw onroerend goed. Merk op dat de AVG de verwerking verbiedt van persoonsgegevens die betrekking hebben op ras, godsdienst, seksuele geaardheid of de gezondheidstoestand. De andere nuttige informatie die wij opslaan heeft dus geen enkel verband met dergelijke gegevens.

De persoonsgegevens worden bewaard met het oog op de uitvoering van het verhuurmandaat. De persoonsgegevens worden bewaard gedurende ten minste 10 jaar, rekening houdende met de wettelijke verplichtingen in verband daarmee en onze contractuele verantwoordelijkheid. Normaal bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van 30 jaar, maar na 10 jaar kunt u vragen om uw gegevens te wissen.

Als u ons een EPC of een conformiteitsattest voor de elektriciteit laat opstellen, worden de vereiste persoonsgegevens bezorgd aan onze partner. Als er een huurcontract wordt afgesloten, worden de vereiste gegevens voor het opstellen daarvan bewaard.

Als u beslist om uw onroerend goed op een of meer vastgoedsites te publiceren, sturen wij alleen de gegevens over het onroerend goed naar dat webportaal, geen coördinaten of andere gegevens die op u betrekking hebben.

Welke persoonsgegevens van de verkoper verwerken wij? In het kader van een verhuurmandaat bewaren wij alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van dit mandaat, zoals de gegevens over het onroerend goed, uw identiteit en uw coördinaten. Wij bewaren ook bijkomende informatie die we krijgen over het onroerend goed of andere voor een kandidaat-koper nuttige informatie voor uw onroerend goed. De persoonsgegevens worden bewaard gedurende ten minste 10 jaar, rekening houdende met de wettelijke verplichtingen in verband daarmee en onze contractuele verantwoordelijkheid. Normaal bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van 30 jaar, maar na 10 jaar kunt u vragen om uw gegevens te wissen.
Als u ons een EPC of een conformiteitsattest voor de elektriciteit laat aanvragen, worden de vereiste persoonsgegevens bezorgd aan onze partner. Als er een compromis wordt afgesloten, worden de vereiste gegevens voor het opstellen daarvan bewaard. Als u beslist om uw onroerend goed op een of meer vastgoedsites te publiceren, sturen wij alleen de gegevens over het onroerend goed naar dat webportaal, geen coördinaten of andere gegevens die op u betrekking hebben.

Zie hierna voor belangrijke informatie over onze eventuele verantwoordelijkheden als verkoper.

Welke persoonsgegevens van de bewoner verwerken wij? In het kader van een verkoop- of verhuurmandaat bewaren wij alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het mandaat, zoals de gegevens van de bewoner. Wij bewaren deze tot het einde van het mandaat. Deze gegevens worden daarna gewist als u geen andere relatie meer hebt met ons agentschap.

Welke persoonsgegevens van de potentiële klant verwerken wij? Wij maken een onderscheid tussen de potentiële klant die ons contacteert en de potentiële klant die wij contacteren. Als u ons contacteert met het oog op een eventueel mandaat, bewaren wij uw identiteit, uw coördinaten, de informatie die wij krijgen over uw onroerend goed en alle andere vereiste informatie om dit te beoordelen, alsook de context en de reden van uw contactopname. Dit doen wij op basis van een legitiem belang, meer bepaald voor de doeltreffende verwerking van dit contact zonder verbintenis. Normaal bewaren bewaren wij de gegevens die u ons bezorgt gedurende 2 jaar.

Het kan ook zijn dat wij u contacteren als wij vernemen dat u van plan bent uw onroerend goed te verkopen of te verhuren. De meegedeelde coördinaten kunnen worden opgeslagen in overeenstemming met de AVG. Als u nog andere contacten met ons wenst, verwerken wij uw persoonsgegevens zoals wij dit doen voor personen die ons spontaan contacteren. Als u niet langer wenst dat wij u contacteren, of alleen gedurende een bepaalde tijd (bijv. drie maanden), houden wij rekening met uw verzoek.

Wat als u gelijktijdig tot deze twee categorieën personen behoort? Het kan gebeuren dat u in de loop van de tijd tot meer dan een categorie van betrokken personen behoort. Zo bijvoorbeeld kan een kandidaat-koper later een verkoper worden. In dat geval worden uw persoonsgegevens verwerkt volgens de twee categorieën, met eventueel meerdere wettelijke gronden. Daarbij passen wij de langste bewaartijd toe.

Wat gebeurt er met gegevens afkomstig van derden, zoals van webportalen? Onroerende goederen die te koop of te huur zijn, kunnen worden gepubliceerd op webportalen. Webportalen voor vastgoed bevatten criteria voor het zoeken, verzamelen en bewaren van uw coördinaten. Met uw toelating bezorgt een webportaal ons uw coördinaten en de informatie over het onroerend goed dat u interesseert.

U ontvangt van ons onmiddellijk een e-mail als bevestiging van ontvangst van uw coördinaten en de informatie over het onroerend goed. Deze e-mail bevat mogelijk ook een uitnodiging om in te stemmen met de automatische ontvangst van berichten over soortgelijke onroerende goederen.

Wij kunnen u ook automatisch een reeks onroerende goederen sturen die gelijken op die waarvoor u informatie hebt gevraagd (vele klanten waarderen deze dienst). U kunt zich altijd met één klik uitschrijven.

Historische gegevens. De historische gegevens zijn persoonsgegevens, opgenomen in onze database vóór 25 mei 2018, de datum waarop de AVG van kracht werd. Uiteraard bewaren wij deze gegevens voor de personen voor wie wij een mandaat hebben of voor wie wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te bewaren. Voor de andere persoonsgegevens die worden bewaard in onze database, hetzij op basis van een instemming of op basis van ons legitieme belang, is het in het algemeen moeilijk, zelfs onmogelijk om te weten op welke basis wij deze gegevens bewaren. Een bedrijf kan dit op twee manieren beheren.

Een eerste mogelijkheid bestaat erin om aan iedereen in dit bestand een e-mail te sturen met de vraag om de instemming met het gebruik van de persoonsgegevens te vernieuwen of te bevestigen. In dat geval worden alleen de persoonsgegevens bewaard van wie dit ook effectief heeft aanvaard. Een tweede mogelijkheid bestaat erin om de verwerking van persoonsgegevens te beschouwen als een legitiem belang. In dat geval heeft de betrokken persoon de mogelijkheid om zich daartegen te verzetten bij elk contact: dit verzet maakt ook een einde aan de verwerking. Elk van deze werkwijzen kan gecombineerd worden met het opschonen van oude gegevens van klanten.

Wij hebben gekozen voor de tweede manier om de historische gegevens te verwerken. Uiteraard hebt u altijd het recht om te vragen dat deze historische persoonsgegevens worden gewist (indien er geen wettelijke verplichtingen en contracten in uitvoering zijn).

Uw verantwoordelijkheden als verkoper. Het is om verschillende redenen mogelijk dat het verkoopcontract dat u ons hebt toevertrouwd, beëindigd wordt zonder de verkoop van uw onroerend goed. In dat geval ontvangt u na afloop van onze opdracht de lijst met kandidaat-kopers die uw onroerend goed hebben bezocht of duidelijk interesse hebben betoond. Deze lijst bevat de persoonsgegevens van deze kandidaat-kopers, meer bepaald de naam en voornaam, het e-mailadres en GSM-nummer (eventueel gedeeltelijk verborgen).

Zelfs als privépersoon hebt u verplichtingen volgens de AVG met betrekking tot deze lijst en bent u er verantwoordelijk voor. U mag de persoonsgegevens op deze lijst gedurende 6 maanden na ontvangst bewaren en raadplegen. U mag deze persoonsgegevens niet doorgeven aan wie dan ook en op welke manier dan ook, noch deze met iemand delen, behalve als u contact opneemt met een vastgoedmakelaar met wie u wenst samen te werken. U mag ook niet actief contact zoeken met deze personen. Na 6 maanden bent u verplicht om deze lijst te vernietigen, evenals elke kopie, scan en foto die u mogelijk bezit.

Contact. Voor elke vraag of elk verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren op het volgende adres:

INRED / ABOREAL
Rue du Fond Cattelain, 1, bte 1
1435 Mont-Saint-Guibert
[email protected] [email protected]

Uw rechten als betrokken persoon. Als betrokken persoon beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u het recht hebt op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Merk op dat wij een maand de tijd hebben om uw verzoek te beantwoorden en dat wij u een bewijs van identiteit mogen vragen alvorens te antwoorden. U hebt ook het recht op rechtzetting. Dit betekent dat u het recht hebt om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. In dat geval kunnen wij u een bewijs vragen omtrent de juistheid van de gegevens die u ons bezorgt. U hebt ook een recht om de gegevens te wissen. Dit betekent dat u kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Merk evenwel op dat dit niet altijd mogelijk is, vooral niet als wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te bewaren, als u een contractuele relatie met ons hebt, of in andere uitzonderlijke situaties. Het recht op wissen van gegevens kan niet worden gebruikt om een bestaand contract te ontbinden. U kunt zich ook verzetten tegen bepaalde verwerkingen, meer bepaald verwerkingen die wij uitvoeren op basis van ons gerechtvaardigde (niet dwingende) belang. U kunt uw instemming ook op elk willekeurig ogenblik intrekken voor verwerkingen waarvoor u ons toelating hebt gegeven. Wat het verzet en het intrekken van instemming betreffen, stoppen wij de verwerking als er geen andere wettelijke gronden voor een verwerking zijn. Tenslotte hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit inzake gegevensbescherming (www.privacycommission.be).

Veiligheid. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden ook op gepaste wijze beschermd in functie van het risico dat hun verwerking inhoudt en in voorkomend geval worden ze opgeslagen en beveiligd in overeenstemming met de specifieke wettelijke vereisten.

Overdracht aan derden. Wij bezorgen uw persoonsgegevens alleen aan derden na ontvangst van uw instemming, op basis van een wettelijke of administratieve verplichting of zoals hiervoor vermeld in het kader van de uitvoering van het contract.

Sociale media en andere derden. Wij hebben geen enkele invloed op de sociale media en andere diensten van derden die worden gebruikt op onze website, en wijzen dientengevolge elke aansprakelijkheid af. Als u uw sociale mediaprofiel gebruikt, verwerkt de betrokken leverancier van de sociale media uw persoonsgegevens in overeenstemming met zijn beleid. Wij hebben geen enkele invloed op dit beleid. Wij raden u aan om hun beleid inzake persoonsgegevens aandachtig te lezen.

Direct Marketing. “Direct Marketing” doelt op elke rechtstreekse communicatie tussen u en ons, die bedoeld is om u te informeren over onze producten en diensten, of om uw klantenprofiel te updaten, en die geen e-mail is, verstuurd in het kader van gepersonaliseerde opzoekingen die u bet opgeslagen. U kunt zich altijd verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door ons in die zin te contacteren.

Wijzigingen van dit beleid inzake vertrouwelijkheid. Wij stellen alles in het werk om dit beleid inzake vertrouwelijkheid te behouden. Om uiteenlopende redenen evenwel kan het uitzonderlijk nodig zijn om de inhoud te wijzigen. Daarom vragen wij u om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Disclaimer voor dit beleid inzake vertrouwelijkheid. Het is mogelijk dat bepaalde functionaliteiten nog niet volledig in werking werden gesteld of anders werden toegepast dan hier beschreven. Wij aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. In elk geval heeft dit geen gevolgen voor de rechten die u hebt volgens de AVG en die u kunt uitoefenen vanaf 25 mei 2018.

Algemene opmerking. Door deze website te bezoeken en de erin vervatte informatie te gebruiken, aanvaardt u deze Disclaimer, evenals de eventuele gebruiksvoorwaarden, en hebt u kennis genomen van het beleid inzake vertrouwelijkheid en het beleid inzake cookies. Lees deze beide documenten aandachtig.

Verantwoordelijke uitgever. De verantwoordelijke uitgever van deze website is INRED SA Rue du Fond Cattelain 1 bte 1, 1435 Mont-Saint-Guibert [email protected]

Aansprakelijkheid. Deze website bevat onroerende goederen die te huur of te koop worden aangeboden. Er werd de grootste zorg besteed aan de beschrijving van het onroerend goed en de vermelding van de verkoop- of huurprijs. Maar zowel de technische beschrijving als de verkoop- of verhuurprijs kunnen feitelijke of benaderende fouten bevatten. De vermelde verkoop- of verhuurprijs en de technische beschrijving worden dus alleen gegeven als informatie en zijn niet contractueel bindend. De vermelding van een onroerend goed dat te huur of te koop is kan dus niet worden beschouwd als een vast aanbod van onze kant of van de kant van de eigenaar of de verkoper. De verkoper of de eigenaar verbindt zich alleen door middel van een schriftelijke overeenkomst na het vaste bod dat u hebt gedaan.

Wij raden u ten stelligste aan om een onroerend goed te bezoeken alvorens een vast bod te doen. Contacteer ons per e-mail of telefoon om een bezoek te plannen. Om u in staat te stellen een vast bod te doen, hebben wij standaardformulieren die wij u ter beschikking stellen.

Het is ook mogelijk dat het onroerend goed niet langer beschikbaar is op het ogenblik van raadpleging. Wij wijzen in dat verband elke aansprakelijkheid af.

Deze website kan ook informatie of adviezen bevatten met betrekking tot de aankoop of verhuring van een onroerend goed. Deze informatie geeft de opinie van de auteur weer. Er werd de meeste zorg besteed aan deze informatie: toch kunnen er feitelijke fouten of onjuistheden voorkomen. Deze informatie geeft u dientengevolge geen enkel recht tegen ons of tegen de eigenaren. Wij verwerpen onder andere elke aansprakelijkheid voor elke beslissing die u (gedeeltelijk) op basis van deze informatie zou nemen.

Deze website kan links bevatten naar andere websites. De inhoud van die pagina’s kan commercieel of informatief zijn. Wij zijn daarvoor geenszins aansprakelijk. Wij hebben ook geen enkele invloed op de platformen van sociale media en andere diensten van derden die worden gebruikt op onze website, en wijzen dientengevolge elke aansprakelijkheid af.

Intellectuele eigendom. De individuele eigendomsrechten, zoals bepaald door de toepasselijke wet ter zake, zijn van toepassing op de inhoud van deze website. De inhoud van deze website worden meer bepaald beschermd door het auteursrecht. Het is dientengevolge verboden om teksten, beelden, foto’s, video’s en andere te kopiëren of te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever, buiten de uitzonderingen die zijn voorzien in de wet en die beperkend zullen worden toegepast.

Toepasselijke wet. De Belgische wet is van toepassing op geschillen over het gebruik van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie? Een cookie is een stukje tekst dat door een website op uw computer wordt gezet en dat daarna gelezen en gebruikt kan worden.

Hoe wordt een cookie op uw computer gezet? Cookies worden op uw computer gezet door de website zelf of door derden die aanwezig zijn op de website in de vorm van de door hen aangeleverde broncode.

U wilt geen cookies op uw computer? Het is mogelijk dat u geen cookies op uw computer wilt. U kunt dit bepalen in uw browser. Op de website http://www.aboutcookies.org/, vindt u de meest voorkomende manieren om cookies voor de browsers te weigeren. Meer informatie over uw browser vindt u op de volgende pagina’s: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari. Toch kunnen cookies nuttig zijn voor u en voor ons, en misschien is het nuttig wat volgt te lezen voor u ze weigert.

Hoe worden cookies geclassificeerd? Cookies kunnen op verschillende manieren worden geclassificeerd. Wij hebben gekozen voor de volgende manier:

  • Onmisbare cookies (soms ook technische cookies genoemd): deze cookies zijn nodig voor de correcte werking van de website. Zonder deze cookies kan een website niet correct werken, en zijn bepaalde functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar.
  • Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt om uw voorkeuren tijdens het bezoek aan de website op te slaan.
  • Analytische cookies: door middel van deze cookies analyseren derden (zoals WebTrends of Google Analytics) de manier waarop een website wordt bezocht, aan welke lay-out de voorkeur wordt gegeven enz. De website gebruikt deze gegevens om de website voor de gebruikers te optimaliseren.
  • Cookies voor marketing: deze cookies worden gebruikt door derden (zoals DoubleClick of Google Ads) in het kader van marketingcampagnes, om bepaalde tijdens bezoeken aan andere sites bezochte websites of geraadpleegde producten te promoten.
  • Andere cookies van derden (met inbegrip van afkomstig van sociale netwerken): Een website kan content vermelden afkomstig van derden (zoals video’s of “likes”). Deze derden beheren hun cookies op uw computer in functie van het eigen beleid inzake vertrouwelijkheid en cookies. Wij hebben geen invloed op dit beleid en wijze elke aansprakelijkheid ter zake a.

Welke cookies gebruikt deze website? Deze website kan gebruik maken van elk van de hiervoor beschreven cookies.

Besoin d'informations ?

Contactez-nous

Agent immobilier IPI 503 077 Belgique | Nr. D’entreprise BE0474-176-976 | Autorité de surveillance: Institut professionnel des agents immobiliers, rue du Luxembourg 16 B, 1000 BruxelleMeer informatie nodig?

Contacteer ons

Vastgoedmakelaar BIV 503 077 België | Ondernemingsnummer BE0474-176-976 | Toezichthoudende instantie: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel

Deze website maakt gebruik van cookies voor de beste ervaring op uw website